Valori si tinte strategice

O GRĂDINIŢĂ, CARE TE IUBEŞTE ŞI CARE CU DRAGOSTE TE PRIMEŞTE!

PERSONALUL GRĂDINIŢEI „TEDDY” ESTE CARACTERIZAT PRINTR-UN ANSAMBLU DE TRĂSĂTURI AVÂND CA VALORI DOMINANTE COOPERAREA, MUNCA ÎN ECHIPĂ, RESPECTUL RECIPROC, ATAŞAMENTUL FAŢĂ DE COPII, ATAŞAMENTUL FAŢĂ DE PROFESIE, ENTUZIASM ŞI DORINŢA DE AFIRMARE.
CLIMATUL DIN GRĂDINIŢĂ ÎŢI DĂ UN SENTIMENT DE SIGURANŢĂ, DE ECHILIBRU.
DE ASEMENEA, PE LÂNGĂ TRĂSĂTURILE DOMINANTE MENȚIONATE, ÎNTREGUL PERSONAL AL GRĂDINIȚEI,
PROMOVEAZĂ URMĂTOARELE VALORI:

 • PROFESIONALISMUL – A AVEA CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI RESPECT FAŢĂ DE PROFESIA ALEASĂ, CU DORINŢA DE A FI
  CEL MAI BUN ÎN DOMENIUL SĂU DE ACTIVITATE.
 • INTEGRITATEA – A AVEA PUTEREA INTERIOARĂ DE A SPUNE ADEVĂRUL, DE A ACŢIONA ONEST ÎN GÂND ŞI ÎN FAPTĂ.
 • COOPERAREA – A ARĂTA GRIJĂ ŞI COMPASIUNE, EMPATIE, PRIETENIE ŞI GENEROZITATE FAŢĂ DE CEILALŢI.
 • RESPECTUL – A ARĂTA CONSIDERAŢIE FAŢĂ DE OAMENI, FAŢĂ DE AUTORITĂŢI, FAŢĂ DE PROPRIETATE ŞI, NU ÎN
  ULTIMUL RÂND, FAŢĂ DE PROPRIA PERSOANĂ.
 • RESPONSABILITATEA – A DUCE LA ÎNDEPLINIRE CU CONSECVENŢĂ OBLIGAŢIILE CARE REVIN FIECĂRUIA, ASUMAREA
  RĂSPUNDERII PENTRU PROPRIILE ACŢIUNI.
 • AUTODISCIPLINA – A AVEA CONTROL ASUPRA PROPRIILOR ACŢIUNI, CUVINTE, DORINŢE, IMPULSURI ŞI A AVEA UN
  COMPORTAMENT ADECVAT ORICĂREI SITUAŢII; A DA TOT CE AI MAI BUN ÎN ORICE ÎMPREJURARE.
 • TOLERANŢĂ – A ACCEPTA MULTICULTURALISMUL ŞI DIVERSITATEA ETNICĂ ŞI DE IDEI.

ŢINTE STRATEGICE

T.1. CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV PENTRU DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A
PERSONALITĂŢII ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR, PRIN FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA
COMPETENŢELOR ACESTORA, ÎN SPIRITUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE ŞI A VALORILOR DEMOCRAŢIEI.
T.2. ASIGURAREA CONDIŢIILOR OPTIME DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ŞI DE
SIGURANŢĂ NECESARE DESFĂŞURĂRII UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT DE CALITATE, ÎN GRĂDINIŢĂ.
T.3. CREŞTEREA INTERESULUI CADRELOR DIDACTICE ALE GRĂDINIŢEI ŞI A PĂRINŢILOR
ANTEPREŞCOLARILOR/ PREŞCOLARILOR CARE NE FRECVENTEAZĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PENTRU
REALIZAREA DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE CARE SĂ CONTRIBUIE LA PROMOVAREA PRACTICILOR
DEMOCRATICE, LA EXERSAREA ÎN INSTITUŢIE A UNOR RESPONSABILITĂŢI CIVICE.
T.4. RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI AL GRUPELOR ÎN
SCOPUL EFICIETIZĂRII ACTIVITĂŢILOR ŞI AL ADECVĂRII LA NEVOILE BENEFICIARILOR.
T.5. PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE ŞI A EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIA
COPIILOR CARE FRECVENTEAZĂ GRĂDINIŢA, PRIN DERULAREA DE PROIECTE ŞI PARTENERIATE LOCALE,
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE.