Despre noi

O GRĂDINIŢĂ, CARE TE IUBEŞTE ŞI CARE CU DRAGOSTE TE PRIMEŞTE!

Viziunea Grădiniței ”TEDDY”

Grădinița Teddy, Tg-Jiu, Gorj, își propune să acorde șanse egale tuturor copiilor, să ofere un mediu educațional, în care aceștia se simt ocrotiți, îngrijiți și iubiți, să asigure un învățământ deschis, flexibil, incluziv, anticipativ care să le formeze micuților capacitatea de a se adapta cu ușurință permanentelor schimbări din viața lor și a societății.

Deviza Grădiniței ”TEDDY”

”TEDDY” –o gradiniță care te iubește și care cu dragoste te primește.

 

Misiunea Grădiniței ”TEDDY”

Grădiniţa „TEDDY”, Tg-Jiu, Gorj, promovează o educaţie de calitate, iar  prin efortul şi implicarea pozitivă a întregului personal al unităţii de învăţământ, fiecare copil va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi pentru a dveni un bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne.

În acest sens, GRĂDINIŢA:

 • Acordă tuturor preșcolarilor șanse egale de dezvoltare globală și individuală, în funcție de ritmul propriu, cu accent pe integrarea școlară și socială;
 • Asigură fiecărui copil, condițiile pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între copiii de origine socio-culturală și lingvistică diferită și între familiile acestora, prin oferirea accesului la informație și cunoaștere și încurajând derularea unor parteneriate;
 • Oferă servicii complementare celor existente – consiliere fomală și informală atât pentru copii cât și pentru părinți;
 • Promovează cele mai bune și mai sigure oportunități de educație, de dezvoltare fizică, psihică și intelectuală, în acord cu cerințele grădiniţei și comunității locale și ale societății;
 • Dezvoltă un învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei și practice pedagogice, un învățământ deschis spre nou, spre modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;
 • Promovează performanţele, inovaţiile, valorile şi dimensiunile europene în practicile educaţionale, prin implicarea în proiecte şi programe atât a copiilor care frecventează grădiniţa, cât şi a cadrelor didactice dormice de dobândirea de noi cunoştinţe;
  Încurajează cooperarea, concurența loaială, respectul pentru profesie, atașamentul față de copil, receptivitate la nou;
 • Dispune de un mediu favorabil învățării, de un climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale pentru copii – educație, îngrijire, ocrotire, supraveghere, asistență medicală;
 • Construieşte identitatea şi individualitatea unităţii de învăţământ prin promavarea standardelor de calitate;
 • Elaborează o Ofertă educaţională conformă standardelor naţionale şi în concordanţă cu idealurile şcolii româneşti şi ale comunităţii locale;
 • Îmbunătăţeşte permananet sistemul de management, pentru menţinerea şi ridicarea calităţii educaţiei oferite;
 • Monitorizează progresul obţinut în realizarea obiectivelor stabilite, conform strategiei de dezvoltare stabilite;
 • Derulează politici eficiente de selecţie a personalului care să fie motivate în creşterea prestigiului unităţii de învăţământ;
 • Este locul unde antepreşcolarii/preșcolarii SE SIMT IUBIŢI, SE SIMT OCROTIŢI, SE SIMT CA ACASĂ!

Valorile Grădiniței ”TEDDY”

PERSONALUL GRĂDINIŢEI „TEDDY” ESTE CARACTERIZAT PRINTR-UN ANSAMBLU DE TRĂSĂTURI AVÂND CA VALORI DOMINANTE COOPERAREA, MUNCA ÎN ECHIPĂ, RESPECTUL RECIPROC, ATAŞAMENTUL FAŢĂ DE COPII, ATAŞAMENTUL FAŢĂ DE PROFESIE, ENTUZIASM ŞI DORINŢA DE AFIRMARE.

CLIMATUL DIN GRĂDINIŢĂ ÎŢI DĂ UN SENTIMENT DE SIGURANŢĂ, DE ECHILIBRU.

DE ASEMENEA, PE LÂNGĂ TRĂSĂTURILE DOMINANTE MENȚIONATE, ÎNTREGUL PERSONAL AL GRĂDINIȚEI, PROMOVEAZĂ URMĂTOARELE VALORI:

 • PROFESIONALISMUL – A AVEA CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI RESPECT FAŢĂ DE PROFESIA ALEASĂ, CU DORINŢA DE A FI CEL MAI BUN ÎN DOMENIUL SĂU DE ACTIVITATE.
 • INTEGRITATEA – A AVEA PUTEREA INTERIOARĂ DE A SPUNE ADEVĂRUL, DE A ACŢIONA ONEST ÎN GÂND ŞI ÎN FAPTĂ.
 • COOPERAREA – A ARĂTA GRIJĂ ŞI COMPASIUNE, EMPATIE, PRIETENIE ŞI GENEROZITATE FAŢĂ DE CEILALŢI.
 • RESPECTUL – A ARĂTA CONSIDERAŢIE FAŢĂ DE OAMENI, FAŢĂ DE AUTORITĂŢI, FAŢĂ DE PROPRIETATE ŞI, NU ÎN ULTIMUL RÂND, FAŢĂ DE PROPRIA PERSOANĂ.
 • RESPONSABILITATEA – A DUCE LA ÎNDEPLINIRE CU CONSECVENŢĂ OBLIGAŢIILE CARE REVIN FIECĂRUIA, ASUMAREA RĂSPUNDERII PENTRU PROPRIILE ACŢIUNI.
 • AUTODISCIPLINA – A AVEA CONTROL ASUPRA PROPRIILOR ACŢIUNI, CUVINTE, DORINŢE, IMPULSURI ŞI A AVEA UN COMPORTAMENT ADECVAT ORICĂREI SITUAŢII; A DA TOT CE AI MAI BUN ÎN ORICE ÎMPREJURARE.
 • TOLERANŢĂ – A ACCEPTA MULTICULTURALISMUL ŞI DIVERSITATEA ETNICĂ ŞI DE IDEI.

Ținte strategice

 • T.1. CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV PENTRU DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A PERSONALITĂŢII ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR, PRIN FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA  COMPETENŢELOR ACESTORA, ÎN SPIRITUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE ŞI A VALORILOR DEMOCRAŢIEI.
 • T.2. ASIGURAREA  CONDIŢIILOR OPTIME DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV  ŞI DE SIGURANŢĂ NECESARE DESFĂŞURĂRII UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT DE CALITATE, ÎN GRĂDINIŢĂ.
 • T.3. CREŞTEREA INTERESULUI CADRELOR DIDACTICE ALE GRĂDINIŢEI ŞI A PĂRINŢILOR ANTEPREŞCOLARILOR/ PREŞCOLARILOR CARE NE FRECVENTEAZĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PENTRU REALIZAREA DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE CARE SĂ CONTRIBUIE LA PROMOVAREA PRACTICILOR DEMOCRATICE, LA EXERSAREA ÎN INSTITUŢIE A UNOR RESPONSABILITĂŢI CIVICE.
 • T.4. RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI AL GRUPELOR ÎN SCOPUL EFICIETIZĂRII ACTIVITĂŢILOR ŞI AL ADECVĂRII LA NEVOILE BENEFICIARILOR.
 • T.5. PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE ŞI A EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR CARE FRECVENTEAZĂ GRĂDINIŢA, PRIN DERULAREA DE PROIECTE ŞI PARTENERIATE LOCALE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE.